دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته فیزیک
بازارکار رشته فیزیک 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
لینک های مفید
کارشناس استاندارد- لیسانس و بالاتر فیزیک- 2نفر

کارشناس تحلیل گر سیستم- لیسانس و بالاتر فیزیک و ...-2 نفر

کارشناس ژئوفیزیک- لیسانس و بالاتر فیزیک و ژئوفیزیک و ...- 1 نفر

کارشناس هواشناسی- فوق لیسانس فیزیک و هواشناسیو...- 20 نفر

مهلت 23/3/91


www.hormozgan.ir     


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ دوشنبه سیزدهم خرداد 1392 ] [ 18:58 ] [ ]
اداره کل استاندارد- کارشناس اوزان و مقیاس ها- کارشناس و بالاتر فیزیک- 1 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر فیزیک، هواشناسی و ...- 10 نفر

تاریخ انقضا : 5 فروردين 1391

www.ostan-chb.ir


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391 ] [ 13:45 ] [ ]

سازمان صنعت، معدن و تجارت- کارشناس امور معادن - رشته های ژئوفیزیک و ...- 7 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- رشته های فیزیک هواشناسی و حالت جامد و ...- 6 نفر

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی - بازرس کار- رشته های فیزیک و ...- 5 نفر

اداره کل فرودگاه ها- کارشناس عملیات - رشته فیزیک - 1 نفر

اداره کل استاندارد- کارشناس استاندارد- رشته فیزیک نظری و کاربردی- 5 نفر

اداره کل حفاظت محیط زیست- کارشناس زیست گاه های آبی- رشته های فیزیک دریا و ...- 2 نفر

مهلت: 91/12/2


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ جمعه چهارم اسفند 1391 ] [ 4:23 ] [ ]
اداره کل هواشناسی- کارشناس هواشناسی- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...- انفر- سلماس

اداره کل هواشناسی- مسئول استگاه سیتوپتیک تکمیلی- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...- انفر-شاهین دژ

مهلت 20-4-91

کلیک کنید


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ سه شنبه سیزدهم تیر 1391 ] [ 12:37 ] [ ]
اداره کل هواشناسی-کارشناس و کاردان هواشناسی-لیسانس رشته های فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...-3 نفر

اداره کل ثبت احوال- کارشناس تحلیلگر سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...-2نفر

مهلت 18-4-91

استانداری اردبیل


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ یکشنبه یازدهم تیر 1391 ] [ 15:42 ] [ ]
اداره کل هواشناسی- هواشناس - لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک حالت جامد،فیزیک دریا و هواشناسیو ...-6نفر

مهلت:11-4-91

اینجا


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ پنجشنبه هشتم تیر 1391 ] [ 16:12 ] [ ]
اداره کل صنعت،معدن و تجارت- کارشاس معادن- فوق لیسانس ژئوفیزیک و ...-1 نفر

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- بازرس کار- رشته های فیزیک و ...-2 نفر

مهلت:8-4-91

استاندرای سمنان


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ پنجشنبه یکم تیر 1391 ] [ 18:58 ] [ ]
اداره کل هواشناسی- هواشناس - لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک حالت جامد،هواشناسی، فیزیک دریاو...-7نفر

حفاظت محیط زیست- محیط بان- فوق دیپلم هواشناسی و ...-5 نفر

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...-7نفر

مهلت: 15-4 -91

اینجا


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ پنجشنبه یکم تیر 1391 ] [ 9:24 ] [ ]
اداره کل حفاظت محیط زیست- فوق دیپلم- رشته های هواشناسی و ...-7 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر- فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...- 1 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر- فیزیک دریا و فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...- 9 نفر

استانداری- کارشناس تحلیلگر سیستم - لیسانس و بالاتر- فیزیک و ...-1نفر

مهلت: 2-4-91

http://p-alb.ir/


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1391 ] [ 22:12 ] [ ]
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی- لیسانس و بالاتر- فیزیک و ...-1 نفر

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی- بازرس کار- لیسانس و بالاتر- فیزیک و...- 3 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر- هواشناسی و فیزیک حالت جامد و ...- 6 نفر

مهلت : 25-3-91

استانداری لرستان


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 ] [ 17:48 ] [ ]
اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...-13 نفر

اداره کل حفاظت محیط زیست- محیط بان- فوق دیپلم هواشناسی و ...-32 نفر

اداره کل ثبت احوال- تحلیلگر سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته مطلوب (براساس اطلاعیه سایر استانها رشته فیزیک را نیز شامل می شود)- 1نفر

اداره کل ثبت احوال- برنامه نویس سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته مطلوب (براساس اطلاعیه سایر استانها رشته فیزیک را نیز شامل می شود)- 3نفر

مهلت: 31-3-91

تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1391/4/5  تمديد گرديده است

اینجا


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 ] [ 20:3 ] [ ]
اداره کل هواشناسی- کارشناس هواشناسی- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی- فیزیک حالت جامد و...- 3 نفر

مسئول ایستگاه هواشناسی- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و فیزیک حالت جامد - 2 نفر

اداره کل حفاظت محیط زیست- محیط بان - فوق دیپلم رشته های هواشناسی و...- 1 نفر

مهلت:20-3-91

استخدام استانداری چهارمحال و بختیاری


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ جمعه نوزدهم خرداد 1391 ] [ 20:10 ] [ ]
اداره کل هواشناسی-هواشناس- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی- فیزیک دریا- فیزیک حالت جامد و ...-15 نفر

کاردان هواشناسی- کاردانی یا کارشناسی هواشناسی و...-8 نفر

اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان-کاردان ایمنی هواپیما- لیسانس یا فوق دیپلم رشته های فیزیک و...-1 نفر

سازمان صنعت، معدن و تجارت- کارشناس امور معادن- رشته های ژئوفیزیک و...-1 نفر

اداره کل راه و شهرسازی- کارشناس تحلیل گر سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و...-1 نفر

اداره کل ثبت احوال- برنامه نویس سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...-2 نفر

مهلت:20-3-91

hormozgan.namnevisi.com


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ جمعه نوزدهم خرداد 1391 ] [ 20:2 ] [ ]
اداره کل هواشناسی- هواشناس-لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و فیزیک و ...- 5 نفر

مهلت:21-3-91

آگهي استخدام


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ جمعه نوزدهم خرداد 1391 ] [ 19:36 ] [ ]
اداره کل محیط زیست - مامور اجرائئ محیط زیست- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و ...-3 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و فیزیک حالت جامد- 5 نفر

مهلت:18-3-91

استانداری بوشهر


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ چهارشنبه هفدهم خرداد 1391 ] [ 19:36 ] [ ]
اداره کل راه و شهرسازی- محیط بان -فوق دیپلم رشته های هواشناسی و ...-22 نفر 

استانداری کرمانشاه- برنامه نویس سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و...- 1 نفر

مهلت:17-3- 91

استخدام استانداری کرمانشاه


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ سه شنبه شانزدهم خرداد 1391 ] [ 20:10 ] [ ]
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و...- 2 نفر

اداره کل تعاون کار و رفاه - بازرس کار - لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...-6 نفر

اداره کل هواشناسی- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و فیزیک حالت جامد- 17 نفر

دانشگاه کاشان- مربی آموزشی- لیسانس رشته های فیزیک و...- 12 نفر

مهلت: 16-3-91

استخدام استانداری اصفهان


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ دوشنبه پانزدهم خرداد 1391 ] [ 21:1 ] [ ]
اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و فوق لیسانس رشته های هواشناسی و فیزیک حالت جامد و ...- 2 نفر

مهلت: 15/3/91

سرور ۱


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ شنبه ششم خرداد 1391 ] [ 8:27 ] [ ]
سازمان صنعت ، معدن و تجارت- کارشناس امور معادن- ژئوفیزیک - 2 نفر

  آخرین مهلت:1391/3/10

دانلود آگهی استخدام 391 نفر در استانداری همدان -خرداد 91 


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ شنبه ششم خرداد 1391 ] [ 8:18 ] [ ]
کارشناس تحلیلگر سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...- 2 نفر

کارشناس امور معادن- لیسانس و بالاتر- رشته های ژئوفیزیک و...- 1 نفر

هواشناس- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و فیزیک حالت جامد- 13 نفر

کاردان هواشناسی- لیسانس هواشناسی و...- 7 نفر

مهلت:6-3-91

برای دریافت متن آگهی استخدام پیمانی اینجا را کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ جمعه پنجم خرداد 1391 ] [ 21:13 ] [ ]
کارشناس فنی هواشناسی- لیسانس هواشناسی و ...- 3 نفر

هواشناس- لیسانس هواشناسی و فیزیک حالت جامدو....- 4 نفر

مهلت: 91/3/12

www.Ostan-Qom.ir 


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ دوشنبه یکم خرداد 1391 ] [ 13:11 ] [ ]

اداره ثبت احوال- کارشناس تحلیلگر سیستم- لیسانس و مقاطع بالاتر رشته های فیزیک و ...-2 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- رشته های هواشناسی و فیزیک و ...- 1 نفر

مهلت: ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۳

ثبت نام


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ دوشنبه یکم خرداد 1391 ] [ 7:30 ] [ ]
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی-کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...- 3 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- فوق لیسانس و بالاتر-رشته های فیزیک و هوشناسی و فیزیک دریا و...- 17 نفر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی- کارشناس سمعی و بصری- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...- 12 نفر

سازمان صنعت ، معدن و تجارت- کارشناس امور معادن -لیسانس و بالاتر- رشته های ژئوفیزیک و...- 3 نفر

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی- بازرس کار- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و...- 27 نفر

  آخرین مهلت:1391/3/7

http://khz.namnevisi.com/Register40.aspx


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 21:4 ] [ ]
اداره کل هواشناسی- کارشناس هواشناس- لیسانس و بالاتر- فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...- 1 نفر سردشت

مهلت : 22/1/91

http://eservice.portal-ag.ir/Emp1/default.aspx


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ جمعه یازدهم فروردین 1391 ] [ 2:24 ] [ ]
كارشناسي يا كارشناسي ارشد فيزيك(هواشناسي-حالت جامد)-1نفر-پارس آباد

كارشناسي يا كارشناسي ارشد فيزيك(هواشناسي-حالت جامد)-1نفر-مشكين شهر

مهلت1390/8/4

www.ostan-ar.ir(قسمت آگهي استخدام)


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ یکشنبه بیست و چهارم مهر 1390 ] [ 20:4 ] [ ]
اداره كل هواشناسي

1 هواشناس دارا بودن كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته هواشناسي (كليه گرايش ها ) فيزيك ( هواشناسي– حالت جامد )- رياضي (محض وكاربردي ) – جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي ) 1 * پارس آباد

2 هواشناس دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي هواشناسي(كليه گرايش ها ) ، فيزيك ( هواشناسي – حالت جامد ) – رياضي (محض وكاربردي ) – جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي ) 1 * مشگین شهر

اداره كل ثبت احوال
 كارشناس تحليل گر سيستم دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مهندس كامپيوتر ( نرم افزار ـ سخت افزار ـ معماري سيستم هاي كامپيوتر ـ سيستم هاي نرم افزاري ) مهندسي سيستم ـ انفورماتيك ـ كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم ـ علوم كامپيوتر ـ مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي ـ آمار وكامپيوتر ـ آمار كاربردي ـ رياضي و علوم كامپيوتر ـ تجزيه و تحليل سيستم ها ـ رياضي ـ فيزيك ـ برنامه ريزي و تحليل سيستم ها ـ مديريت سيستم و بهره وري مهندس صنايع گرايش ( برنامه ريزي و تحليل سيستم ها ـ مديريت سيستم و بهره وري ـ برنامه ريزي و مديريت توليد ـ اتوماسيون ـ تحقيق در عمليات ـ مهندس سيستم ) و حصول تجارب لازم طبق جدول شرايط اجرائي 1 * * پارس آباد
www.ostan-ar.ir


موضوعات مرتبط: استخدام کارشناس فیزیک در استانداری ها
[ جمعه یکم مهر 1390 ] [ 8:36 ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

من دیپلمات نیستم؛ انقلابیم و حرفم را صریح و صادقانه می‌زنم
امکانات وب