دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته فیزیک
بازارکار رشته فیزیک 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
لینک های مفید
ردیف  دانشگاه     رشته تحصیلی گرایش     تعداد مورد نیاز     توضیحات

 106 دانشگاه محقق اردبیلی فوتونیک فوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت دانشکده علوم فناوری نوین

 107 دانشگاه محقق اردبیلی فوتونیک فوتونیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) محل خدمت دانشکده علوم فناوری نوین

108 دانشگاه محقق اردبیلی فیزیک فیزیک جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت دانشکده علوم پایه

 109 دانشگاه محقق اردبیلی فیزیک فیزیک مولکولی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت دانشکده علوم پایه

 110 دانشگاه محقق اردبیلی فیزیک هسته ی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت دانشکده علوم پایه

 111 دانشگاه محقق اردبیلی فیزیک هسته ی 1 بورس (دانشجوی دکتری) محل خدمت دانشکده علوم پایه

 175 دانشگاه محقق اردبیلی نانو فناوری نانو الکتریک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت دانشکده علوم فناوری نوین

 176 دانشگاه محقق اردبیلی نانو فناوری نانو الکتریک 1 بورس (دانشجوی دکتری) محل خدمت دانشکده علوم فناوری نوین

 177 دانشگاه محقق اردبیلی نانو فناوری نانو بیو تکنولوژِی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت دانشکده علوم فناوری نوین

 178 دانشگاه محقق اردبیلی نانو فناوری نانو بیو تکنولوژِی 1 بورس (دانشجوی دکتری) محل خدمت دانشکده علوم فناوری نوین

 193 دانشکده فنی مهندسی گلپایگان فیزیک همه 3 پیمانی (دکتری تخصصی)

 194 دانشکده فنی مهندسی گلپایگان فیزیک همه 3 بورس (دانشجوی دکتری)

 315 دانشگاه اصفهان فیزیک نانوساختارها-کوانتومی(تجربی)- اپتیک نمایی لیزری(تجربی)- الکترواپتیک(تجربی) 4 بورس (دانشجوی دکتری) سه نفر پیمانی یا طرح سربازی یا بورس با اولویت پیمانی -منوط به گذراندن امتحان جامع یا دانشجویان استعدادهای درخشان

 316 دانشگاه اصفهان فیزیک نانوساختارها-کوانتومی(تجربی)- اپتیک نمایی لیزری(تجربی)- الکترواپتیک(تجربی) 4 طرح سربازی (دکتری تخصصی) سه نفر پیمانی یا طرح سربازی یا بورس با اولویت پیمانی -ترجیحا"فارغ التحصیل دانشگاه دولتی

 317 دانشگاه اصفهان فیزیک نانوساختارها-کوانتومی(تجربی)- اپتیک نمایی لیزری(تجربی)- الکترواپتیک(تجربی) 4 پیمانی (دکتری تخصصی) سه نفر پیمانی یا طرح سربازی یا بورس با اولویت پیمانی -ترجیحا"فارغ التحصیل دانشگاه دولتی

 392 دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک ذرات بنیادی،گرانش و کیهان شناسی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) 

 393 دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک هسته ای 2 بورس (دانشجوی دکتری)

 394 دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک هسته ای 3 پیمانی (دکتری تخصصی)

 538 دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی شیخ بهائی اصفهان فیزیک فیزیک محاسباتی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)  بومی

 604 دانشگاه کاشان فیزیک پلاسما 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فقط درخواست افرادیکه سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی گذرانده‌اند قابل بررسی است.

 605 دانشگاه کاشان فیزیک پلاسما 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) فقط درخواست افرادیکه سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی گذرانده‌اند قابل بررسی است.

 606 دانشگاه کاشان فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فقط درخواست افرادیکه سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی گذرانده‌اند قابل بررسی است.

 607 دانشگاه کاشان فیزیک ذرات بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فقط درخواست افرادیکه سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی گذرانده‌اند قابل بررسی است.

 608 دانشگاه کاشان فیزیک فتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فقط درخواست افرادیکه سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی گذرانده‌اند قابل بررسی است.

 609 دانشگاه کاشان فیزیک فتونیک 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) فقط درخواست افرادیکه سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی گذرانده‌اند قابل بررسی است.

 610 دانشگاه کاشان فیزیک ماده و چگال 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فقط درخواست افرادیکه سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی گذرانده‌اند قابل بررسی است.

 611 دانشگاه کاشان فیزیک هسته‌ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فقط درخواست افرادیکه سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی گذرانده‌اند قابل بررسی است.

 661 دانشگاه کاشان نانو فیزیک ____ 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فقط درخواست افرادیکه سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی گذرانده‌اند قابل بررسی است.

 662 دانشگاه کاشان نانو فیزیک ____ 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) فقط درخواست افرادیکه سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی گذرانده‌اند قابل بررسی است.

 884 پژوهشگاه مواد و انرژی فیزیک کابردی، حالت جامد 4 پیمانی (دکتری تخصصی) ---

 900 پژوهشگاه مواد و انرژی نانو فیزیک نانو فیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) ---

 915 دانشگاه محیط زیست فیزیک دریا __ 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 991 دانشگاه ایلام فیزیک اتمی و مولکولی 2 بورس (دانشجوی دکتری) دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع با دکتری پیمانی مشترک است.

 992 دانشگاه ایلام فیزیک اتمی و مولکولی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) دکتری پیمانی با دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع مشتر ک است

 993 دانشگاه ایلام فیزیک حالت جامد 2 بورس (دانشجوی دکتری) دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع با دکتری پیمانی مشترک است.

 994 دانشگاه ایلام فیزیک حالت جامد 2 پیمانی (دکتری تخصصی) دکتری پیمانی با دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع مشتر ک است

 995 دانشگاه ایلام فیزیک ذرات بنیادی 2 بورس (دانشجوی دکتری) دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع با دکتری پیمانی مشترک است.

 996 دانشگاه ایلام فیزیک ذرات بنیادی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) دکتری پیمانی با دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع مشتر ک است

 997 دانشگاه ایلام فیزیک ژئوفیزیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع با دکتری پیمانی مشترک است

 998 دانشگاه ایلام فیزیک ژئوفیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دکتری پیمانی با دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع مشتر ک است

 999 دانشگاه ایلام فیزیک گرانش و کیهان شناسی 2 بورس (دانشجوی دکتری) دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع با دکتری پیمانی مشترک است.

 1000 دانشگاه ایلام فیزیک گرانش و کیهان شناسی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) دکتری پیمانی با دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع مشتر ک است

 1001 دانشگاه ایلام فیزیک هسته ای 2 بورس (دانشجوی دکتری) دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع با دکتری پیمانی مشترک است.

 1002 دانشگاه ایلام فیزیک هسته ای 2 پیمانی (دکتری تخصصی) دکتری پیمانی با دانشجوی دکتری پس از امتحان جامع مشتر ک است

 1212 دانشگاه تبریز فیزیک اختر فیزیک (برای دانشکده فیزیک) 1 پیمانی (دکتری تخصصی) متقاضی محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط داوطلبان و نحوه ارسال مدارک، حتماً به سایت دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز به آدرس http://jazb.tabrizu.ac.ir/fa مراجعه نمائید و هر چند وقت یکبار، E-mail خود را چک فرمائید.

 1213 دانشگاه تبریز فیزیک حالت جامد (برای دانشکده فیزیک) 1 بورس (دانشجوی دکتری) متقاضی محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط داوطلبان و نحوه ارسال مدارک، حتماً به سایت دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز به آدرس http://jazb.tabrizu.ac.ir/fa مراجعه نمائید و هر چند وقت یکبار، E-mail خود را چک فرمائید.

 1214 دانشگاه تبریز فیزیک ریاضی فیزیک (برای دانشکده فیزیک) 1 پیمانی (دکتری تخصصی) متقاضی محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط داوطلبان و نحوه ارسال مدارک، حتماً به سایت دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز به آدرس http://jazb.tabrizu.ac.ir/fa مراجعه نمائید و هر چند وقت یکبار، E-mail خود را چک فرمائید.

 1215 دانشگاه تبریز فیزیک فیزیک هسته‌ای- تجربی یا تئوری (برای دانشکده فیزیک) 1 پیمانی (دکتری تخصصی) متقاضی محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط داوطلبان و نحوه ارسال مدارک، حتماً به سایت دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز به آدرس http://jazb.tabrizu.ac.ir/fa مراجعه نمائید و هر چند وقت یکبار، E-mail خود را چک فرمائید.

 1216 دانشگاه تبریز فیزیک کیهان‌شناسی تجربی (برای دانشکده فیزیک) 1 پیمانی (دکتری تخصصی) متقاضی محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط داوطلبان و نحوه ارسال مدارک، حتماً به سایت دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز به آدرس http://jazb.tabrizu.ac.ir/fa مراجعه نمائید و هر چند وقت یکبار، E-mail خود را چک فرمائید.

 1217 دانشگاه تبریز فیزیک نانو فیزیک (برای دانشکده فیزیک) 1 پیمانی (دکتری تخصصی) متقاضی محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط داوطلبان و نحوه ارسال مدارک، حتماً به سایت دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز به آدرس http://jazb.tabrizu.ac.ir/fa مراجعه نمائید و هر چند وقت یکبار، E-mail خود را چک فرمائید. 1400 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان فیزیک اپتیک لیزر 1 بورس (دانشجوی دکتری) تعداد مورد نیاز برای پیمانی و بورس مشترک است واولویت با متقاضیان پیمانی است 

 1401 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان فیزیک اپتیک لیزر 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 1402 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان فیزیک پلاسما 1 بورس (دانشجوی دکتری) تعداد مورد نیاز برای پیمانی و بورس مشترک است و اولویت با متقاضیان پیمانی است

 1403 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان فیزیک پلاسما 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 1404 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان فیزیک سیستمهای پیچیده و حالت جامد نرم 1 بورس (دانشجوی دکتری)  تعداد مورد نیاز برای پیمانی و بورس مشترک است واولویت با متقاضیان پیمانی است

 1405 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان فیزیک سیستمهای پیچیده و حالت جامد نرم 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 1475 دانشگاه صنعتی سهند تبریز فیزیک گرایش¬های حالت جامد- ذرات بنیادی و نظریه میدانها – فیزیک اتمی مولکولی (زمینه پلاسما) 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی) جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از شرایط اختصاصی دانشگاه به سایت دانشگاه به نشانی www.sut.ac.ir مراجعه فرمائید

 1476 دانشگاه صنعتی سهند تبریز فیزیک گرایش¬های حالت جامد- ذرات بنیادی و نظریه میدانها – فیزیک اتمی مولکولی (زمینه پلاسما) 2 پیمانی (دکتری تخصصی) جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از شرایط اختصاصی دانشگاه به سایت دانشگاه به نشانی www.sut.ac.ir مراجعه فرمائید

 1477 دانشگاه صنعتی سهند تبریز فیزیک گرایش¬های حالت جامد- ذرات بنیادی و نظریه میدانها – فیزیک اتمی مولکولی (زمینه پلاسما) 2 بورس (دانشجوی دکتری) جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از شرایط اختصاصی دانشگاه به سایت دانشگاه به نشانی www.sut.ac.ir مراجعه فرمائید

 1556 دانشگاه مراغه فیزیک نجوم 1 پیمانی (دکتری تخصصی) درکل 1نفر اعم از بورس طرح سربازی و یا پیمانی مورد پذیرش خواهد گرفت

1557 دانشگاه مراغه فیزیک نجوم 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) درکل 1نفر اعم از بورس طرح سربازی و یا پیمانی مورد پذیرش خواهد گرفت

 1558 دانشگاه مراغه فیزیک نجوم 1 بورس (دانشجوی دکتری) درکل 1نفر اعم از بورس طرح سربازی و یا پیمانی مورد پذیرش خواهد گرفت

 1663 مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه فیزیک فیزیک خورشید 1 پیمانی (دکتری تخصصی) اطلاعات تکمیلی در آگهی اختصاصی

 1664 مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه فیزیک فیزیک خورشید 1 بورس (دانشجوی دکتری) اطلاعات تکمیلی در آگهی اختصاصی

 1665 مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه فیزیک کیهانشناسی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) اطلاعات تکمیلی در آگهی اختصاصی

 1819 دانشگاه ارومیه فیزیک اختر فیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) -

 1820 دانشگاه ارومیه فیزیک پلاسما 1 پیمانی (دکتری تخصصی) -

 1821 دانشگاه ارومیه فیزیک حالت جامد 3 پیمانی (دکتری تخصصی) -

 1822 دانشگاه ارومیه فیزیک فوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) -

 1823 دانشگاه ارومیه فیزیک فیزیک گرانش 1 پیمانی (دکتری تخصصی) -

 1824 دانشگاه ارومیه فیزیک نانو فیزیک 2 پیمانی (دکتری تخصصی) -

 1825 دانشگاه ارومیه فیزیک هسته ای 3 پیمانی (دکتری تخصصی) -

 1893 دانشگاه ارومیه هوا شناسی آب و هوا شناسی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) -

 1894 دانشگاه صنعتی ارومیه فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 1895 دانشگاه صنعتی ارومیه فیزیک حالت جامد 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 1896 دانشگاه صنعتی ارومیه فیزیک فیزیک نظری 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 1897 دانشگاه صنعتی ارومیه فیزیک فیزیک نظری 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 2060 دانشگاه خلیج فارس فیزیک اتمی مولکولی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 2061 دانشگاه خلیج فارس فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 2062 دانشگاه خلیج فارس فیزیک ذرات بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 2063 دانشگاه خلیج فارس فیزیک ژیوفیزیک 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 2064 دانشگاه خلیج فارس فیزیک کیهان شناسی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 2065 دانشگاه خلیج فارس فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 2218 پژوهشگاه استاندارد فیزیک تمام گرایش ها 3 پیمانی (دکتری تخصصی) دارا بودن شرط سنی حداکثر 35 سال ( مدت سربازی به شرط سنی اضافه می شود) و چاپ حداقل 2 مقاله در نشریات معتبر با ایندکس بین المللی الزامی است. جنسیت مورد نیاز 2 نفر مرد و یک نفر زن

 2257 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ژئوفیزیک ژئوفیزیک و رشته های مرتبط با ژئودینامیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) گروه پژوهشی متقاضی:فیزیک زمین و فضا

 2258 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ژئوفیزیک ژئوفیزیک و رشته های مرتبط با ژئودینامیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) گروه پژوهشی متقاضی:فیزیک زمین و فضا

 2276 پژوهشگاه دانشهای بنیادی فیزیک انرژی های بالا - ماده چگال - مواد نرم و میان رشته ای - ذرات بنیادی 8 پیمانی (دکتری تخصصی) مدارک علمی متقاضیان به منظور بررسی و تائید صلاحیت علمی توسط پژوهشکده مربوطه بررسی خواهد شد / پژوهشکده فیزیک

 2277 پژوهشگاه دانشهای بنیادی فیزیک پدیده شناسی ذرات بنیادی - ذرات بنیادی تجربی - فیزیک نظری 8 پیمانی (دکتری تخصصی) مدارک علمی متقاضیان به منظور بررسی و تائید صلاحیت علمی توسط پژوهشکده مربوطه بررسی خواهد شد / پژوهشکده ذرات وشتابگرها

 2278 پژوهشگاه دانشهای بنیادی فیزیک نجوم و کیهان شناسی رصدی 3 پیمانی (دکتری تخصصی) مدارک علمی متقاضیان به منظور بررسی و تائید صلاحیت علمی توسط پژوهشکده مربوطه بررسی خواهد شد / پژوهشکده نجوم

 2301 پژوهشگاه صنایع رنگ فیزیک فیزیک لیزر و فوتونیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) دارای تخصص فیزیک با اولویت فوتونیک

 2302 پژوهشگاه صنایع رنگ فیزیک فیزیک لیزر و فوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دارای تخصص فیزیک با اولویت فوتونیک

 2381 پژوهشگاه هوا و فضا فیزیک پزشکی فیزیک پزشکی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) گروه علوم پزشکی و گروه فیزیک

 2479 دانشگاه الزهرا (س) فیزیک فیزیک نظری 3 پیمانی (دکتری تخصصی) اولویت استخدام با خانمها 

 2480 دانشگاه الزهرا (س) فیزیک نانو فیزیک 2 پیمانی (دکتری تخصصی) اولویت استخدام با خانمها

 2589 دانشگاه تربیت مدرس فیزیک اتمی مولکولی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پایه

 2590 دانشگاه تربیت مدرس فیزیک ماده چگال 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پایه

 2591 دانشگاه تربیت مدرس فیزیک پزشکی پزشکی هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پزشکی

 2592 دانشگاه تربیت مدرس فیزیک پزشکی تصویربرداری MRI 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پزشکی

 2593 دانشگاه تربیت مدرس فیزیک پزشکی رادیوتراپی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پزشکی

 2634 دانشگاه تربیت معلم بیو فیزیک بیوفیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دارای مدرک معتبر از دانشگاههای دولتی

 2678 دانشگاه تربیت معلم فیزیک اپتیک و لیزر - تجربی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دارای مدرک معتبر از دانشگاههای دولتی

 2679 دانشگاه تربیت معلم فیزیک پلاسما 1 بورس (دانشجوی دکتری) دارای مدرک معتبر از دانشگاههای دولتی

 2680 دانشگاه تربیت معلم فیزیک پلاسما 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دارای مدرک معتبر از دانشگاههای دولتی

 2681 دانشگاه تربیت معلم فیزیک حالت جامد ( تجربی) 2 پیمانی (دکتری تخصصی) دارای مدرک معتبر از دانشگاههای دولتی

 2682 دانشگاه تربیت معلم فیزیک نانو 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دارای مدرک معتبر از دانشگاههای دولتی

 2683 دانشگاه تربیت معلم فیزیک نجوم و گرانش 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دارای مدرک معتبر از دانشگاههای دولتی

 2726 دانشگاه تهران بیو فیزیک بیوفیزیک محاسباتی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 2813 دانشگاه تهران ژئوفیزیک - 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: دانشکده علوم و فنون نوین. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است. 2814 دانشگاه تهران ژئوفیزیک ژئوالکتریک(IP , PMR , ...) 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 2815 دانشگاه تهران ژئوفیزیک ژئومغناطیس (پالئومغناطیس - مغناطیس سنجی فضایی) 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 2816 دانشگاه تهران ژئوفیزیک گرانی سنجی (جزر و مد - ژئودینامیک) 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 2817 دانشگاه تهران ژئوفیزیک لرزه شناسی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است. 2864 دانشگاه تهران فیزیک - 3 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: گروه مهندسی علوم پایه پردیس دانشکده های فنی. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 2865 دانشگاه تهران فیزیک اتمی و مولکولی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: پردیس علوم. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است. 

 2866 دانشگاه تهران فیزیک حالت جامد 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: پردیس علوم. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است. 

 2867 دانشگاه تهران فیزیک ذرات بنیادی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: پردیس علوم. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 2868 دانشگاه تهران فیزیک ژنوم و محاسبات زیستی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 2869 دانشگاه تهران فیزیک گرانش و فیزیک نجومی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: پردیس علوم. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 2870 دانشگاه تهران فیزیک هسته ای 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: پردیس علوم. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است. 

 3020 دانشگاه تهران هوا شناسی امواج دریا و فرآیندهای ساحلی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 3021 دانشگاه تهران هوا شناسی تابش جوی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 3022 دانشگاه تهران هوا شناسی شیمی جو 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 3023 دانشگاه تهران هوا شناسی فیزیک ابر و بارش 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 3024 دانشگاه تهران هوا شناسی فیزیک دریا 2 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است. 3025 دانشگاه تهران هوا شناسی گوارد داده ها در مدلهای هواشناسی-اقلیم 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 3026 دانشگاه تهران هوا شناسی مدلسازی اقلیم 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت: موسسه ژئوفیزیک. همچنین داشتن حداقل دو مقاله علمی - پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه ISI باشد الزامی است.

 3061 دانشگاه شاهد فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 3062 دانشگاه شاهد فیزیک حالت جامی 1 بورس (دانشجوی دکتری) دانشجوی دکتری که امتحان جامع را گذرانده باشد

 3124 دانشگاه شهید بهشتی بیوفتونیک بیوفوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) پژوهشکده لیزر و پلاسما

 3183 دانشگاه شهید بهشتی فیزیک ترجیحاً با تجربه فرادکتری در زمینه سیستم های پیچیده و دینامیک غیر خطی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم

 3184 دانشگاه شهید بهشتی فیزیک ترجیحاً با تجربه فرادکتری در زمینه فیزیک محاسباتی و شبیه سازی کامپیوتری 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم

 3237 دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور فیزیک جهت تدریس دروس فیریک در رشته های فنی و مهندسی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشجویان دکتری که حداکثر تا پایان آبان سال 91 از پایان نامه خود دفاع خواهند کرد هم می ¬توانند در فراخوان شرکت نمایند.

 3383 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک اپتیک و لیزر 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 3384 دانشگاه صنعتی شریف  فیزیک اپتیک و لیزر 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 3385 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک اپتیک و لیزر 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 3386 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک ذرات بنیادی 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 3387 دانشگاه صنعتی شریف  فیزیک ذرات بنیادی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 3388 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک ذرات بنیادی 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 3389 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک سیستم های پیچیده 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 3390 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک سیستم های پیچیده 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 3391 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک سیستم های پیچیده 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 3392 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک کیهانشناسی و نسبیت عام 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 3393 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک کیهانشناسی و نسبیت عام 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) 

 3394 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک کیهانشناسی و نسبیت عام 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 3395 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک ماده چگال 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

3396 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک ماده چگال 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 3397 دانشگاه صنعتی شریف فیزیک ماده چگال 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 3660 دانشگاه صنعتی مالک اشتر فیزیک تمامی گرایش ها 20 بورس (دانشجوی دکتری) محل خدمت شهرهای اصفهان - شیراز- ارومیه

 3661 دانشگاه صنعتی مالک اشتر فیزیک تمامی گرایش ها 25 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت شهرهای اصفهان - شیراز- ارومیه

 3698 دانشگاه علم و صنعت ایران فیزیک اتمی ملکولی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) تعداد نیاز مشترک با طرح سربازی

 3699 دانشگاه علم و صنعت ایران فیزیک اتمی ملکولی، حالت جامد 3 بورس (دانشجوی دکتری) 

 3700 دانشگاه علم و صنعت ایران فیزیک حالت جامد 2 پیمانی (دکتری تخصصی) تعداد نیاز مشترک با طرح سربازی

 3812 دانشگاه فنی و حرفه ای فیزیک همه-محل خدمت، مراکزآموزشی تابعه دانشگاه،در استانها به تشخیص سازمان مرکزی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) مخصوص کادرآموزشی دانشگاه(فقط رسمی و پیمانی)دارای مدرک دکتری ویاکارشناسی ارشد

 3989 سازمان انرژی اتمی ایران فوتونیک فوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 3990 سازمان انرژی اتمی ایران فیزیک تئوری و شبیه سازی پلاسمای توکامک 2 پیمانی (دکتری تخصصی) 

 3998 سازمان انرژی اتمی ایران نانو فناوری نانوالکتریک 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4050 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران فیزیک اپتیک 3 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4051 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4052 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران فیزیک لایه نازک 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4172 مرکز تحقیقات ناجا مهندسی اپتیک و لیزر کلیه گرایش ها 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4197 مرکز ملی اقیانوس شناسی ژئوفیزیک لرزه-زمین لرزه-گرانی 3 پیمانی (دکتری تخصصی) تهران-چابهار- فقط فارغ التحصیلان دکتری اقدام نمایند

 4199 مرکز ملی اقیانوس شناسی فیزیک دریا فیزیک دریا 2 پیمانی (دکتری تخصصی) تهران- فقط فارغ التحصیلان دکتری اقدام نمایند

 4202 مرکز ملی اقیانوس شناسی هوا شناسی هواشناسی دریا 1 پیمانی (دکتری تخصصی) تهران- فقط فارغ التحصیلان دکتری اقدام نمایند

 4329 دانشگاه شهرکرد فیزیک نظری و ذرات بنیادی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 4330 دانشگاه شهرکرد فیزیک نظری و ذرات بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4331 دانشگاه شهرکرد فیزیک هسته ای 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 4332 دانشگاه شهرکرد فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4455 دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه فیزیک تمامی گرایشها 1 پیمانی (دکتری تخصصی) 

 4505 دانشگاه تربیت معلم سبزوار فیزیک زئوفیزیک-فیزیک هسته ای 2 پیمانی (دکتری تخصصی) 

 4506 دانشگاه تربیت معلم سبزوار فیزیک ژئوفیزیک-فیزیک هسته ای 2 بورس (دانشجوی دکتری) 

 4523 دانشگاه تربیت معلم سبزوار نانو فناوری علوم و فناوری نانو 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4524 دانشگاه تربیت معلم سبزوار نانو فناوری کلیه گرایش ها 2 بورس (دانشجوی دکتری)

 4661 دانشگاه فردوسی مشهد فیزیک اتمی - مولکولی 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4662 دانشگاه فردوسی مشهد فیزیک نانو فیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4663 دانشگاه فردوسی مشهد فیزیک نانوفیزیک 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 4664 دانشگاه فردوسی مشهد فیزیک نجوم واختر فیزیک 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 4665 دانشگاه فردوسی مشهد فیزیک نجوم واختر فیزیک 1 پیمانی (کارشناسی ارشد)

 4666 دانشگاه فردوسی مشهد فیزیک هسته ای 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4723 دانشگاه نیشابور فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4724 دانشگاه نیشابور فیزیک ذرات بنیادی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 4725 دانشگاه نیشابور فیزیک ذرات بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4726 دانشگاه نیشابور فیزیک هسته ای 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 4727 دانشگاه نیشابور فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4792 مرکز آموزش عالی گناباد فیزیک همه گرایش ها 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 4997 آموزشکده فنی و مهندسی اسفراین فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 4998 آموزشکده فنی و مهندسی اسفراین فیزیک حالت جامد 1 طرح سربازی (کارشناسی ارشد) 

 5059 دانشگاه بجنورد فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 5060 دانشگاه بجنورد فیزیک حالت جامد 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 5061 دانشگاه بجنورد فیزیک سیالات 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 5062 دانشگاه بجنورد فیزیک سیالات 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 5207 دانشگاه شهید چمران اهواز فیزیک اتمی مولکولی 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 5208 دانشگاه شهید چمران اهواز فیزیک بنیادی 4 پیمانی (دکتری تخصصی)

 5209 دانشگاه شهید چمران اهواز فیزیک جامد تجربی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 5210 دانشگاه شهید چمران اهواز فیزیک جامد نظری 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 5211 دانشگاه شهید چمران اهواز فیزیک نجوم و کیهان شناسی 4 پیمانی (دکتری تخصصی)

 5294 دانشگاه شهید چمران اهواز هوا شناسی هواشناسی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 5318 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول فیزیک اپتیک-فتونیک-لیزر 3 پیمانی (دکتری تخصصی) هر گرایش یک نفر

 5371 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان فوتونیک نانو فوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) تعداد مورد نیاز با تعداد اعلام شده در بورس مشترک می باشد

 5372 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان فوتونیک نانو فوتونیک 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 5444 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فیزیک دریا توصیفی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) تعداد مورد نیاز در پیمانی(دکتری تخصصی) و دانشجوی دکتری(بورس) مشترک است

 5445 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فیزیک دریا توصیفی 1 بورس (دانشجوی دکتری) تعداد مورد نیاز در پیمانی(دکتری تخصصی) و دانشجوی دکتری(بورس) مشترک است

 5446 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فیزیک دریا دینامیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) تعداد مورد نیاز در پیمانی(دکتری تخصصی) و دانشجوی دکتری(بورس) مشترک است

 5447 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فیزیک دریا دینامیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) تعداد مورد نیاز در پیمانی(دکتری تخصصی) و دانشجوی دکتری(بورس) مشترک است

 5448 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فیزیک دریا سواحل 1 پیمانی (دکتری تخصصی) تعداد مورد نیاز در پیمانی(دکتری تخصصی) و دانشجوی دکتری(بورس) مشترک است

 5449 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فیزیک دریا سواحل 1 بورس (دانشجوی دکتری) تعداد مورد نیاز در پیمانی(دکتری تخصصی) و دانشجوی دکتری(بورس) مشترک است

 5450 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فیزیک دریا هواشناسی 1 طرح سربازی (کارشناسی ارشد)  تعداد مورد نیاز با طرح سربازی (دکتری تخصصی) مشترک است

 5451 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فیزیک دریا هواشناسی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) تعداد مورد نیاز با طرح سربازی(کارشناسی ارشد)مشترک است

 5452 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فیزیک دریا هواشناسی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) تعداد مورد نیاز در پیمانی(دکتری تخصصی) و دانشجوی دکتری(بورس) مشترک است

 5453 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر فیزیک دریا هواشناسی 1 بورس (دانشجوی دکتری) تعداد مورد نیاز در پیمانی(دکتری تخصصی) و دانشجوی دکتری(بورس) مشترک است

 5516 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر هوا شناسی هواشناسی دریا 1 پیمانی (دکتری تخصصی) تعداد مورد نیاز در پیمانی(دکتری تخصصی) و دانشجوی دکتری(بورس) مشترک است

 5517 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر هوا شناسی هواشناسی دریا 1 بورس (دانشجوی دکتری)  تعداد مورد نیاز در پیمانی(دکتری تخصصی) و دانشجوی دکتری(بورس) مشترک است

 5588 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ژئوفیزیک ژئوفیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) 

 5596 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک اپتیک و فتونیک 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 5597 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک اپتیک و فتونیک 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی) 5598 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک فیزیک محاسباتی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) 

 5599 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک ماده چگال 4 پیمانی (دکتری تخصصی) 

 5600 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک ماده چگال 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی) 

 5601 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک نجوم و اختر فیزیک 4 پیمانی (دکتری تخصصی) 

 5602 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک نجوم و اختر فیزیک 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 5603 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک نجوم و اختر فیزیک 2 بورس (دانشجوی دکتری) 

 5675 دانشگاه زنجان فیزیک اپتیک و اتمی مولکولی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) مجموع تعداد مورد درخواستی 1 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است.

 5676 دانشگاه زنجان فیزیک اپتیک و اتمی مولکولی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) مجموع تعداد مورد درخواستی 1 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است.

 5677 دانشگاه زنجان فیزیک اپتیک و اتمی مولکولی 1 بورس (دانشجوی دکتری) مجموع تعداد مورد درخواست 1 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است. و گذراندن امتحان جامع شرط لازم بررسی پرونده متقاضیان می باشد.

 5678 دانشگاه زنجان فیزیک ماده چگال و نانو فیزیک 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) مجموع تعداد درخواستی 1 نفر اعم از بورس، پیمانی و یاطرح سربازی است.

 5679 دانشگاه زنجان فیزیک ماده چگال و نانو فیزیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) مجموع تعداد مورد درخواست 1 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است. و گذراندن امتحان جامع شرط لازم بررسی پرونده متقاضیان  بورس می باشد.

 5680 دانشگاه زنجان فیزیک ماده چگال و نانو فیزیگ 1 پیمانی (دکتری تخصصی) مجموع تعداد درخواستی 1 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است.

 5681 دانشگاه زنجان فیزیک نجوم و اخترفیزیک 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) مجموع تعداد درخواستی 1 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است.

 5682 دانشگاه زنجان فیزیک نجوم و اخترفیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) مجموع تعداد درخواستی 1 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است.

 5683 دانشگاه زنجان فیزیک نجوم و اخترفیزیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) مجموع تعداد مورد درخواست 1 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است. و گذراندن امتحان جامع شرط لازم بررسی پرونده متقاضیان می  باشد.

 5684 دانشگاه زنجان فیزیک هسته ای 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی) مجموع تعداد درخواستی 2 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است.

 5685 دانشگاه زنجان فیزیک هسته ای 2 پیمانی (دکتری تخصصی) مجموع تعداد درخواستی 2 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است.

 5686 دانشگاه زنجان فیزیک هسته ای 2 بورس (دانشجوی دکتری) مجموع تعداد مورد درخواست 2 نفر اعم از بورس، پیمانی و یا طرح سربازی است. و گذراندن امتحان جامع شرط لازم بررسی پرونده متقاضیان بورس می باشد.

 5865 دانشگاه سمنان فیزیک ذرات بنیادی-هسته ای(نظری)-پرتو کیهانی 4 بورس (دانشجوی دکتری) منوط به تخصیص سهمیه بورس از طرف وزارت متبوع می باشد.

 5866 دانشگاه سمنان فیزیک گرانش 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 5904 دانشگاه سمنان نانو فناوری نانو شیمی 2 بورس (دانشجوی دکتری) منوط به تخصیص سهمیه بورس از طرف وزارت متبوع می باشد و متقاضی دارای تخصص و تحقیق در زمینه نانو فناوریمحاسباتی ، شبیه سازی پدیده های انتقال در مقیاس میکرو و نانو ، فرایند های ترمو سینتیک ، نانو کاتالیست و ساخت نانوموادو ترجیحامدرک ارشد آنان نانوشیمی باشد

 5926 دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک مهندسی هسته ای 1 بورس (دانشجوی دکتری) فقط دانشجویان سال آخر

 5927 دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک مهندسی هسته ای 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) دکتری یا دانشجوی سال آخر

 5928 دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک مهندسی هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دکتری یا دانشجوی سال آخر

 5929 دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک نانو فیزیک - ذرات بنیادی - اتمی مولکولی (پلاسما) - اتمی مولکولی (لیزر) - ماده چگال 5 بورس (دانشجوی دکتری) هر گرایش 1 نفر - فقط دانشجویان سال آخر

 5930 دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک نانو فیزیک ذرات بنیادی - اتمی مولکولی (پلاسما) - اتمی مولکولی (لیزر) - ماده چگال 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی) دکتری یا دانشجوی سال آخر

 5931 دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک نانو فیزیک ذرات بنیادی - اتمی مولکولی (پلاسما) - اتمی مولکولی (لیزر) - ماده چگال 5 پیمانی (دکتری تخصصی) دکتری یا دانشجوی سال آخر - هر گرایش 1 نفر

 6057 دانشگاه علوم پایه دامغان فوتونیک اتمی مولکولی 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 6058 دانشگاه علوم پایه دامغان فوتونیک اتمی مولکولی 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6059 دانشگاه علوم پایه دامغان فوتونیک اتمی مولکولی 2 بورس (دانشجوی دکتری) امتحان جامع گذرانده شده باشد.

 6060 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک ذرات بنیادی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 6061 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک ذرات بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6062 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک ذرات بنیادی 1 بورس (دانشجوی دکتری) امتحان جامع گذرانده شده باشد.

 6063 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک فیزیک هسته ای تجربی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) 

 6064 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک فیزیک هسته ای تجربی 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6065 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک فیزیک هسته ای تجربی 2 بورس (دانشجوی دکتری) امتحان جامع گذرانده شده باشد.

 6066 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک فیزیک هسته ای نظری 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) 

 6067 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک فیزیک هسته ای نظری 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6068 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک فیزیک هسته ای نظری 2 بورس (دانشجوی دکتری) امتحان جامع گذرانده شده باشد.

 6069 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک ماده چگال تجربی 1 بورس (دانشجوی دکتری) امتحان جامع گذرانده شده باشد.

 6070 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک ماده چگال تجربی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 6071 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک ماده چگال تجربی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6072 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک ماده چگال نظری 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6073 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک ماده چگال نظری 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 6074 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک ماده چگال نظری 1 بورس (دانشجوی دکتری) امتحان جامع گذرانده شده باشد.

 6075 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک نجوم و اختر فیزیک تجربی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) 

 6076 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک نجوم و اختر فیزیک تجربی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6077 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک نجوم و اختر فیزیک تجربی 1 بورس (دانشجوی دکتری) امتحان جامع گذرانده شده باشد.

 6078 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک نجوم و اختر فیزیک نظری 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 6079 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک نجوم و اختر فیزیک نظری 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6080 دانشگاه علوم پایه دامغان فیزیک نجوم و اختر فیزیک نظری 1 بورس (دانشجوی دکتری) امتحان جامع گذرانده شده باشد.

 6179 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار فیزیک دریا - 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) تعداد با نیاز دیگر مشترک است.

 6180 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار فیزیک دریا - 1 پیمانی (دکتری تخصصی) تعداد با نیاز دیگر مشترک است.

 6328 دانشگاه زابل فیزیک اتمی و مولکولی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل جذب: دانشکده علوم 

 6329 دانشگاه زابل فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل جذب: دانشکده علوم

 6330 دانشگاه زابل فیزیک ذرات بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل جذب: دانشکده علوم

 6331 دانشگاه زابل فیزیک نجوم و اختر فیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل جذب: دانشکده علوم

 6332 دانشگاه زابل فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل جذب: دانشکده علوم

 6523 دانشگاه سیستان و بلوچستان فوتونیک فیزیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) اولویت با مقطع بالاتر ، دانشجویان دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشند

 6524 دانشگاه سیستان و بلوچستان فوتونیک فیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پایه

 6525 دانشگاه سیستان و بلوچستان فیزیک اتمی - ملکولی 1 بورس (دانشجوی دکتری) اولویت با مقطع بالاتر ، دانشجویان دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشند

 6526 دانشگاه سیستان و بلوچستان فیزیک اتمی - ملکولی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دنشکده علوم پایه

 6527 دانشگاه سیستان و بلوچستان فیزیک حالت جامد 1 بورس (دانشجوی دکتری) اولویت با مقطع بالاتر ، دانشجویان دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشند

 6528 دانشگاه سیستان و بلوچستان فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پایه

 6529 دانشگاه سیستان و بلوچستان فیزیک ذرات بنیادی 1 بورس (دانشجوی دکتری) اولویت با مقطع بالاتر ، دانشجویان دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشند

 6530 دانشگاه سیستان و بلوچستان فیزیک ذرات بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پایه

 6531 دانشگاه سیستان و بلوچستان فیزیک نجومی 1 بورس (دانشجوی دکتری) اولویت با مقطع بالاتر ، دانشجویان دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشند

 6532 دانشگاه سیستان و بلوچستان فیزیک نجومی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پایه

 6533 دانشگاه سیستان و بلوچستان فیزیک هسته ای 1 بورس (دانشجوی دکتری) اولویت با مقطع بالاتر ، دانشجویان دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشند

 6534 دانشگاه سیستان و بلوچستان فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پایه

 6647 دانشگاه سیستان و بلوچستان نانو فیزیک ------- 1 بورس (دانشجوی دکتری) اولویت با مقطع بالاتر ، دانشجویان دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشند

 6648 دانشگاه سیستان و بلوچستان نانو فیزیک ------- 1 پیمانی (دکتری تخصصی) دانشکده علوم پایه 

 6677 دانشگاه ولایت فیزیک فیزیک 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6678 دانشگاه ولایت فیزیک فیزیک 2 بورس (دانشجوی دکتری)

 6679 دانشگاه ولایت فیزیک فیزیک 1 پیمانی (کارشناسی ارشد)

 6748 دانشگاه جهرم فیزیک ذرات بنیادی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) کسب حداقل 60 امتیازاز

100امتیاز مصاحبه علمی ضروری است

 6749 دانشگاه جهرم فیزیک همه گرایش ها 2 بورس (دانشجوی دکتری) کسب حداقل 60 امتیازاز100امتیاز مصاحبه علمی ضروری است

 6780 دانشگاه سلمان فارسی کازرون فیزیک همه گرایشها 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6832 دانشگاه شیراز فیزیک اختر فیزیک (نجوم رصدی) - اختر فیزیک (نظری) - هسته ای (نظری)- هسته ای (تجربی)- اپتیک و لیزر (نظری)- اپتیک و لیزر(تجربی)- ذرات بنیادی - ماده چگال 6 بورس (دانشجوی دکتری)

 6833 دانشگاه شیراز فیزیک اختر فیزیک (نجوم رصدی) - اختر فیزیک (نظری) - هسته ای (نظری)- هسته ای (تجربی)- اپتیک و لیزر (نظری)- اپتیک و لیزر(تجربی)- ذرات بنیادی - ماده چگال 9 پیمانی (دکتری تخصصی) صرفا ویژه فارغ التحصیلان مقطع دکتری.

 6869 دانشگاه صنعتی شیراز فیزیک فیزیک اتمی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 6890 دانشگاه فسا فیزیک ماده چگال 2 پیمانی (دکتری تخصصی) فرد پذیرفته شده می بایست حداقا 60 امتیاز از کارگروه بررسی صلاحیت علمی کسب نماید

 7042 مرکز آموزش عالی ممسنی فیزیک نور 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 7249 مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا فیزیک تمام گرایش ها 2 پیمانی (دکتری تخصصی) 

 7551 دانشگاه قم فیزیک همه گرایشها 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 7622 دانشگاه کردستان بیو فیزیک بیوفبزیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) پرپوزال پایان نامه متقاضی بورس باید به تصویب رسیده باشد.

 7688 دانشگاه کردستان فیزیک فوتونیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) 1- ازبین متقاضیان بورس واستخدام پیمانی یک نفر جذب خواهد شد2-پرو پوزال پایان نامه متقاضی بورس باید به تصویب رسیده باشد.3-اولویت با استخدام پیمانی است.

 7689 دانشگاه کردستان فیزیک فوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) 1- ازبین متقاضیان بورس واستخدام پیمانی یک نفر جذب خواهد شد2-اولویت با استخدام پیمانی است.

 7690 دانشگاه کردستان فیزیک ماده چگال 1 بورس (دانشجوی دکتری) 1- ازبین متقاضیان بورس واستخدام پیمانی یک نفر جذب خواهد شد2-پرو پوزال پایان نامه متقاضی بورس باید به تصویب رسیده باشد.3-اولویت با استخدام پیمانی است.

 7691 دانشگاه کردستان فیزیک ماده چگال 1 پیمانی (دکتری تخصصی) 1- ازبین متقاضیان بورس واستخدام پیمانی یک نفر جذب خواهد شد2-اولویت با استخدام پیمانی است.

 7692 دانشگاه کردستان فیزیک نانوفیزیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) 1- ازبین متقاضیان بورس واستخدام پیمانی یک نفر جذب خواهد شد2-پرو پوزال پایان نامه متقاضی بورس باید به تصویب رسیده باشد.3-اولویت با استخدام پیمانی است.

 7693 دانشگاه کردستان فیزیک نانوفیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) 1- ازبین متقاضیان بورس واستخدام پیمانی یک نفر جذب خواهد شد2-اولویت با استخدام پیمانی است.

 7694 دانشگاه کردستان فیزیک نظری 2 پیمانی (دکتری تخصصی) 1- فقط استخدام پیمانی2- محل خدمت دانشکده علوم پایه شهرستان بیجار می باشد. 7695 دانشگاه کردستان فیزیک نظری(محاسبات کوانتومی) 1 بورس (دانشجوی دکتری) 1- ازبین متقاضیان بورس واستخدام پیمانی یک نفر جذب خواهد شد2-پرو پوزال پایان نامه متقاضی بورس باید به تصویب رسیده باشد.3-اولویت با استخدام پیمانی است.

 7696 دانشگاه کردستان فیزیک نظری(محاسبات کوانتومی) 1 پیمانی (دکتری تخصصی) 1- ازبین متقاضیان بورس واستخدام پیمانی یک نفر جذب خواهد شد2-اولویت با استخدام پیمانی است.

 7766 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان ژئوفیزیک کلیه گرایشها 2 بورس (دانشجوی دکتری) 

 7767 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان ژئوفیزیک کلیه گرایشها 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

  7768 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان ژئوفیزیک کلیه گرایشها 4 پیمانی (دکتری تخصصی)

 7778 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فوتونیک کلیه گرایشها 2 بورس (دانشجوی دکتری) 

 7779 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فوتونیک کلیه گرایشها 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

  7780 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فوتونیک کلیه گرایشها 3 پیمانی (دکتری تخصصی)

 7781 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فوتونیک مهندسی پلاسما 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 7782 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فوتونیک مهندسی پلاسما 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 7783 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فوتونیک مهنسی پلاسما 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 7784 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فیزیک اتمی و مولکولی 1 بورس (دانشجوی دکتری) 

 7785 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فیزیک اتمی و مولکولی 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی) 

 7786 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فیزیک اتمی و مولکولی 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 7787 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فیزیک پلاسما 2 بورس (دانشجوی دکتری)

 7788 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فیزیک پلاسما 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 7789 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فیزیک پلاسما 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 7790 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فیزیک حالت جامد 1 بورس (دانشجوی دکتری) با زمینه تحقیقاتی فوتونیک

 7791 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فیزیک حالت جامد 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی) با زمینه تحقیقاتی فوتونیک

 7792 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان فیزیک حالت جامد 3 پیمانی (دکتری تخصصی) با زمینه تحقیقاتی فوتونیک

 7943 دانشگاه جیرفت فیزیک کلیه گرایش ها 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 7944 دانشگاه جیرفت فیزیک کلیه گرایش ها 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 7945 دانشگاه جیرفت فیزیک هواشناسی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 7946 دانشگاه جیرفت فیزیک هواشناسی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 7947 دانشگاه جیرفت فیزیک هواشناسی 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 8116 دانشگاه شهید باهنر کرمان ژئوفیزیک زلزله 1 پیمانی (دکتری تخصصی) مدرک کارشناسی فیزیک الزامی است.

 8117 دانشگاه شهید باهنر کرمان ژئوفیزیک زلزله 1 بورس (دانشجوی دکتری) مدرک کارشناسی فیزیک الزامی است.

 8118 دانشگاه شهید باهنر کرمان ژئوفیزیک زلزله 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) مدرک کارشناسی فیزیک الزامی است

 8119 دانشگاه شهید باهنر کرمان ژئوفیزیک ژئوفیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت دانشکده صنعتی و معدنی واقع در شهرستان زرند می باشد.

 8120 دانشگاه شهید باهنر کرمان ژئوفیزیک ژئوفیزیک 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) محل خدمت دانشکده صنعتی و معدنی واقع در شهرستان زرند می باشد.

 8145 دانشگاه شهید باهنر کرمان فوتونیک فوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8146 دانشگاه شهید باهنر کرمان فوتونیک فوتونیک 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8147 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک اتمی مولکولی 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8148 دانشگاه شهید  باهنر کرمان فیزیک اتمی مولکولی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8149 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8150 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک بنیادی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8151 دانشگاه شهید  باهنر کرمان فیزیک بیوفیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8152 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک بیوفیزیک 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8153 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8154 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک حالت جامد 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8155 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک ذرات بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8156 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک ذرات بنیادی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8157 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک گرانش کوانتومی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8158 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک گرانش کوانتومی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8159 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک محاسباتی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8160 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک محاسباتی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) مدرک کارشناسی فیزیک الزامی است.

 8161 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک نجوم اپتیکی و رصدی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8162 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک نجوم اپتیکی و رصدی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) 

 8163 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8164 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک هسته ای 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8165 دانشگاه شهید باهنر کرمان فیزیک هسته ای 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 8272 دانشگاه صنعتی سیرجان فیزیک کلیه گرایش ها 3 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8273 دانشگاه صنعتی سیرجان فیزیک کلیه گرایش ها 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8312 دانشگاه ولیعصر (عج) بیو فیزیک ندارد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8313 دانشگاه ولیعصر (عج) بیو فیزیک ندارد 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 8349 دانشگاه ولیعصر (عج) فوتونیک ندارد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8350 دانشگاه ولیعصر (عج) فوتونیک ندارد 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 8353 دانشگاه ولیعصر (عج) فیزیک اتمی و مولکولی 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 8354 دانشگاه ولیعصر (عج) فیزیک نانو فیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) یک نفرجهت عضویت هیات علمی پژوهشی - فقط پرونده افرادی مورد بررسی قرار میگیرد که در زمینه انرژی های نو (پیل سوختی، خورشیدی، بادی و ...) دارای سابقه کاربردی و یا مقاله باشند.

 8355 دانشگاه ولیعصر (عج) فیزیک نانو فیزیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) یک نفر جهت عضویت هیات علمی پژوهشی - فقط پرونده افرادی مورد بررسی قرار میگیرد که در زمینه انرژی های نو (پیل سوختی، خورشیدی،  بادی و ...) دارای سابقه کاربردی و یا مقاله باشند.

 8358 دانشگاه ولیعصر (عج) مهندسی اپتیک و لیزر ندارد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8359 دانشگاه ولیعصر (عج) مهندسی اپتیک و لیزر ندارد 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 8487 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فوتونیک کلیه گرایشها 2 بورس (دانشجوی دکتری)

 8488 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فوتونیک کلیه گرایشها 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8489 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فوتونیک کلیه گرایشها 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8492 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فیزیک اتمی و مولکولی 2 بورس (دانشجوی  دکتری)

 8493 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فیزیک اتمی و مولکولی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8494 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فیزیک اتمی و مولکولی 2 پیمانی (دکتری  تخصصی)

 8495 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فیزیک پلاسما 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 8496 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فیزیک پلاسما 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8497 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فیزیک پلاسما 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8498 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فیزیک حالت جامد 2 بورس (دانشجوی دکتری)  با زمینه تحقیقاتی فوتونیک

 8499 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فیزیک حالت جامد 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) با زمینه تحقیقاتی فوتونیک

 8500 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی فیزیک حالت جامد 2 پیمانی (دکتری تخصصی)  با زمینه تحقیقاتی فوتونیک

 8536 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی نانو فناوری نانو مواد 1 بورس (دانشجوی  دکتری)

 8537 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی نانو فناوری نانو مواد 1 پیمانی (دکتری  تخصصی)

 8749 دانشگاه رازی فیزیک هسته ای-ذرات بنیادی-ژئوفیزیک 2 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8750 دانشگاه رازی فیزیک هسته ای-ذرات بنیادی-ژئوفیزیک 3 بورس (دانشجوی دکتری)

 8751 دانشگاه رازی  فیزیک هسته ای-ذرات بنیادی-ژئوفیزیک 3 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8834 دانشگاه صنعتی کرمانشاه فیزیک نانو فیزیک -ماده چگال 2 بورس (دانشجوی دکتری)

 8835 دانشگاه صنعتی کرمانشاه فیزیک نانو فیزیک -ماده چگال 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی) 

 8836 دانشگاه صنعتی کرمانشاه فیزیک نانو فیزیک -ماده چگال 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8837 دانشگاه صنعتی کرمانشاه فیزیک نانواپتیک ، نظری وتجربی 1 بورس (دانشجوی دکتری) 

 8838 دانشگاه صنعتی کرمانشاه فیزیک نانواپتیک ، نظری وتجربی 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 8839 دانشگاه صنعتی  کرمانشاه فیزیک نانواپتیک ، نظری وتجربی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 8925 دانشگاه یاسوج فیزیک اتمی مولکولی 1 بورس (دانشجوی دکتری) تمام و یا بخشی از ساعات موظفی در دانشکده های تابعه دانشگاه در شهرستان خواهد بود

 8926 دانشگاه یاسوج فیزیک اتمی مولکولی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) تمام و یا بخشی از ساعات موظفی در دانشکده های تابعه دانشگاه در شهرستان خواهد بود

 8927 دانشگاه یاسوج فیزیک نجوم و کیهان شناسی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) تمام و یا بخشی از ساعات موظفی در دانشکده های تابعه دانشگاه در شهرستان خواهد بود

 8928 دانشگاه یاسوج فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری  تخصصی) تمام و یا بخشی از ساعات موظفی در دانشکده های تابعه دانشگاه در شهرستان خواهد بود

 9001  دانشگاه گلستان فیزیک نجوم یا کیهان شناسی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) محل خدمت گرگان

 9170  دانشگاه گیلان بیو فیزیک بیو فیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فارغ التحصیل دکتری

 9215 دانشگاه گیلان  فوتونیک فوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فارغ التحصیل دکتری

 9216 دانشگاه گیلان فیزیک فیزیک اتمی  مولکولی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) فارغ التحصیل دکتری

 9217 دانشگاه گیلان فیزیک فیزیک نظری-نظریه ریسمان 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فارغ التحصیل دکتری

 9218 دانشگاه گیلان فیزیک فیزیک نظری-نظریه میدان های کوانتمی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) فارغ التحصیل دکتری

 9219 دانشگاه گیلان فیزیک فیزیک هسته ای 2 پیمانی (دکتری تخصصی) فارغ التحصل دکتری

 9293 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سردار جنگل فیزیک همه گرایش ها 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 9360 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)  فیزیک فیزیک 3 پیمانی (دکتری تخصصی)

 9361 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) فیزیک کلیه گرایش ها  3 بورس (دانشجوی دکتری)

 9428 دانشگاه لرستان فیزیک اتمی ومولکولی/ ذرات بنیادی / نظری / هسته ای 4  پیمانی (دکتری تخصصی) منوط به تایید دفتر نظارت و ارزیابی

 9429 دانشگاه لرستان فیزیک نانوفیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی) منوط به تایید دفتر نظارت و ارزیابی

 9627 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هوا شناسی هوا شناسی فیزیکی یا سینوپتیکی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) حداکثر سن 40 سال، دربین تقاضاهای جذب و بورس اولویت با جذب است.

 9628 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هوا شناسی هوا شناسی فیزیکی یا سینوپتیکی 1  بورس (دانشجوی دکتری) حداکثر سن 35 سال

 9629 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هوا شناسی هواشناسی کشاورزی 1 طرح سربازی  (کارشناسی ارشد)

 9630 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هوا شناسی هواشناسی کشاورزی  1 بورس (دانشجوی دکتری) حداکثر سن 35 سال

 9631 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هوا شناسی هواشناسی کشاورزی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) حداکثر سن 40 سال

 9634 دانشگاه علوم و فنون مازندران فیزیک حالت جامد- نانوفیزیک 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 9757 دانشگاه مازندران فیزیک اتمی و  مولکولی(پلاسما) 1 بورس (دانشجوی دکتری) در صورت عدم جذب دکتری بورس پذیرفته می شود.

 9758  دانشگاه مازندران فیزیک اتمی و مولکولی(پلاسما) 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 9759 دانشگاه مازندران فیزیک تجربی - در زمینه نانو فناوری 1 بورس (دانشجوی دکتری) در صورت عدم جذب دکتری بورس پذیرفته می شود.

  9760 دانشگاه مازندران فیزیک تجربی - در زمینه نانو فناوری 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 9761 دانشگاه  مازندران فیزیک دینامیک محیط های میان ستاره ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 9762 دانشگاه مازندران فیزیک ذرات بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 9763 دانشگاه مازندران فیزیک فتونیک  1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 9764 دانشگاه مازندران فیزیک فوتونیک 1 بورس (دانشجوی دکتری) در صورت عدم جذب دکتری بورس پذیرفته می شود.

 9765 دانشگاه مازندران فیزیک فیزیک هسته ای 1 بورس (دانشجوی  دکتری) در صورت عدم جذب دکتری بورس پذیرفته می شود.

 9766 دانشگاه مازندران فیزیک فیزیک هسته ای 1  پیمانی (دکتری تخصصی)

 9767 دانشگاه مازندران فیزیک گرانش و کیهان شناسی 1 پیمانی (دکتری  تخصصی)

  9768 دانشگاه مازندران فیزیک نظری - در زمینه نانو فناوری 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 9769 دانشگاه مازندران فیزیک دریا علوم دریایی و اقیانوسی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10067 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کسری رامسر  فیزیک هسته ای 1 پیمانی (کارشناسی ارشد)

 10218 دانشگاه اراک فیزیک ژئوفیزیک 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10219 دانشگاه اراک فیزیک فوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10220 دانشگاه اراک فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10263 دانشگاه تفرش فیزیک اتمی و مولکولی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10264 دانشگاه تفرش فیزیک ذرات بنیادی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10265 دانشگاه تفرش فیزیک فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10301 دانشگاه صنعتی اراک ژئوفیزیک ژئوالکتریک، لرزه سنجی، مغناطیس سنجی، گرانی سنجی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10302 دانشگاه صنعتی اراک ژئوفیزیک ژئوالکتریک، لرزه سنجی، مغناطیس سنجی، گرانی سنجی 1 بورس (دانشجوی دکتری) 

 10303 دانشگاه صنعتی اراک فیزیک همه گرایشها 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 10304 دانشگاه صنعتی اراک فیزیک همه گرایشها 1 طرح سربازی (کارشناسی ارشد

) 10305 دانشگاه صنعتی اراک فیزیک همه گرایشها 3 بورس (دانشجوی دکتری)

 10306 دانشگاه صنعتی  اراک فیزیک همه گرایشها 4 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10359 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی دانشستان فیزیک همه گرایش ها 2 پیمانی (دکتری تخصصی) این موسسه به دنبال ایجاد رشته کارشناسی ارشد فیزیک است، لذا استخدام قطعی منوط به ایجاد رشته است.

 10426 دانشگاه هرمزگان ژئوفیزیک ژئو مغناطیس 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10509 دانشگاه  هرمزگان هوا شناسی - 2 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10510 دانشگاه هرمزگان هوا شناسی - 2 بورس (دانشجوی دکتری)

 10610 دانشگاه بوعلی سینا فیزیک اتمی مولکولی 1 پیمانی (دکتری تخصصی) به شرایط اختصاصی دانشگاه در فراخوان بهمن 90 مراجعه شود

 10611 دانشگاه بوعلی سینا فیزیک حالت جامد 1 پیمانی (دکتری  تخصصی) به شرایط اختصاصی دانشگاه در فراخوان بهمن 90 مراجعه شود

 10612 دانشگاه بوعلی سینا فیزیک فیزیک نظری 1 پیمانی (دکتری تخصصی) به شرایط اختصاصی دانشگاه در فراخوان بهمن 90 مراجعه شود

 10613 دانشگاه بوعلی سینا فیزیک کلیه گرایشها(رزن) 1 پیمانی (دکتری  تخصصی) صرفا برای دانشکده رزن

 10614 دانشگاه بوعلی سینا فیزیک کلیه گرایشها(رزن) 1 پیمانی  (کارشناسی ارشد) صرفا برای دانشکده رزن

 10615 دانشگاه بوعلی سینا فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی) به شرایط اختصاصی دانشگاه در فراخوان بهمن 90 مراجعه شود

 10695 دانشگاه بوعلی سینا هوا شناسی هواشناسی کشاورزی 2 پیمانی (دکتری تخصصی) به شرایط اختصاصی دانشگاه در فراخوان بهمن 90 مراجعه شود

 10830 دانشگاه یزد فیزیک  ابر رسانایی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10831 دانشگاه یزد فیزیک ابر سانایی 1 بورس (دانشجوی دکتری)

  10832 دانشگاه یزد فیزیک اپتوالکترونیک 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 10833 دانشگاه یزد فیزیک اپتوالکترونیک  1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10834 دانشگاه یزد فیزیک اپتیک کوانتومی 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 10835  دانشگاه یزد فیزیک اپتیک کوانتومی 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10836 دانشگاه یزد فیزیک اپتیک و لیزر 1  بورس (دانشجوی دکتری)

 10837 دانشگاه یزد فیزیک اپتیک و لیزر 1 پیمانی (دکتری تخصصی) 

 10838 دانشگاه یزد فیزیک پلاسما 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 10839 دانشگاه یزد فیزیک پلاسما 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

  10840 دانشگاه یزد فیزیک ذرات بنیادی 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 10841 دانشگاه یزد فیزیک ذرات بنیادی  1  پیمانی (دکتری تخصصی)

 10842 دانشگاه یزد فیزیک فوتونیک 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 10843 دانشگاه یزد  فیزیک فوتونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10844 دانشگاه یزد فیزیک فیزیک هسته ای 1 بورس (دانشجوی  دکتری)

 10845 دانشگاه یزد فیزیک فیزیک هسته ای 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10846 دانشگاه یزد فیزیک  نانو مواد 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 10847 دانشگاه یزد فیزیک نانو مواد 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10848  دانشگاه یزد فیزیک نیم رسانا و نانو الکترونیک 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 10849 دانشگاه یزد فیزیک نیم رسانا و نانو الکترونیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10921 دانشگاه یزد هوا شناسی کلیه گرایشها 2 پیمانی (دکتری   تخصصی)

 10922 دانشگاه یزد هوا شناسی کلیه گرایشها 2 بورس (دانشجوی دکتری)

 10955 مجتمع آموزش  عالی آیت الله العظمی حائری میبد بیو فیزیک - 1 بورس (دانشجوی دکتری)

 10998 مجتمع آموزش عالی آیت الله العظمی حائری میبد فیزیک بیو فیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی)

 10999 مجتمع آموزش عالی آیت الله العظمی حائری میبد فیزیک نانو فیزیک 1 طرح سربازی (دکتری تخصصی)

 11000 مجتمع آموزش عالی آیت الله العظمی حائری میبد فیزیک نانو فیزیک 1 پیمانی (دکتری تخصصی)


منبع : مرکز جذب اعضا هیت علمی وزارت علوم


موضوعات مرتبط: استخدام در دانشگاه ها، مدارس و آموزشگاه ها
[ چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 23:3 ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

من دیپلمات نیستم؛ انقلابیم و حرفم را صریح و صادقانه می‌زنم
امکانات وب